Výberové konanie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

 

vyhlasuje podľa ustanovenia

 

§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Príkazom  č. 005/2017/ ODDSSZ „Postup pri výberových konaniach       na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení SPODaSK zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

   na obsadenie pracovnej pozície vedúci/a sociálno-zdravotného úseku, sociálny  pracovník                      

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci nasledovné podmienky:

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, študijný odbor sociálna práca,  alebo v zmysle § 45 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Zákona č. 219/2014 Z.z. Zákona o sociálnej práci a o podmienkach      na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

- prax v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov,

- prax v riadiacej funkcii je výhodou,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť na prácu vedúceho zamestnanca,

- osobnostné a manažérske predpoklady na výkon funkcie,

- odbornosť ( znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poskytovania 

  sociálnych služieb),

- vypracovanie projektu  „ Plán rozvoja poskytovania sociálnych služieb na  sociálno –

  zdravotnom  úseku v DD a DSS LUNA“  vo vzťahu k výkonu práce vedúceho / vedúcej

  uvedeného úseku,

- užívateľské zručnosti práce s PC ( Word, Excel, Power Point, Internet),

- vodičské oprávnenie skupiny B - aktívne vedenie motorového vozidla.

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú „Žiadosť o zaradenie do výberového konania“  s nasledovnými údajmi a prílohami:

- profesijný štruktúrovaný životopis, s uvedením celkovej doby praxe v sociálnej oblasti,

  prípadne celkovej doby praxe v riadiacej funkcii,

- motivačný list,

- doklad o vzdelaní - overená fotokópia dokladu o ukončenom  vysokoškolskom vzdelaní,

- fotokópie dokladov o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,

- potvrdenie o odbornej praxi,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- písomný materiál „Plán rozvoja poskytovania sociálnych služieb na  sociálno – zdravotnom

  úseku  DD a DSS LUNA“ na obdobie 5 rokov v rozsahu maximálne štyroch strán,

  v štruktúre – ciele plánu rozvoja,  akčný plán realizácie nových a inovatívnych aktivít,

  časový harmonogram, personálne obsadenie, spôsob hodnotenia plnenia plánu, očakávaný

  prínos po realizácii projektu,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie vedúceho zamestnanca

  (nie staršie ako 1 mesiac),

- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

  podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016

  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

  údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

  niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),

- fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie viesť motorové vozidlo skupiny B,

- presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt a e-mailová adresa.

 

Platové podmienky:

Platová trieda 8, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ( v rozmedzí od 905,00 eur do 1 064,50 eur ).

Okrem vyššie uvedeného tarifného platu bude súčasťou funkčného platu aj zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 6, osobný príplatok a príplatok za riadenie.

 

Písomnú žiadosť /prihlášku/ do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením:

                                           „ Výberové konanie – vedúci/a SZú,SP“

najneskôr do 20.10.2021

     

Na adresu:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA,

 Fraňa Kráľa č. 23,

 977 01 Brezno.

 

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní elektronicky, na e-mailovú adresu uchádzača, najneskôr 7 dní pred začatím  výberového konania.

 

 

V Brezne  dňa 28.09.2021

 

 

                                                                                                            Ing. Jana Grlická v.r.

                                                                                                  riaditeľka DD a DSS LUNA Brezno