Politika kvality

 Banskobystrický                                                             Domov dôchodocov a

 samosprávny kraj                                                    domov sociálnych služieb LUNAVízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym  krajom ako Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  so zameraním na poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám s duševnými poruchami  odkázaným  na pomoc inej fyzickej osoby, fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a fyzickým osobám so schizofréniou odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby s celoročnou formou pobytu a ambulantnou formou.

 

Poskytovanie kvalitných, efektívnych, progresívnych a flexibilných sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb erudovaným personálom, v modernom, zrekonštruovanom zariadení s vyšším štandardom.

 

 

Politika kvality

Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy  ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitostí.  

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

  • Systém manažérstva kvality plánovať a uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DD a DSS a strediska ŠZ Kotva.

 

  • Cieľavedomé  vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.

 

  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnych služieb a tie individuálnym  prístupom uspokojovať. Na poznaní a uspokojovaní potrieb prijímateľa sociálnych služieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci DD a DSS a strediska ŠZ Kotva.

 

  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb so zameraním na odborné a obslužné procesy.  

 

  • Zaisťovať ochranu života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby.

 

  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb vykonávať kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále zabezpečovať  vzdelávanie zamestnancov.

 

  • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb.

 

  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

 

  • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

 

 

 

V Brezne, dňa: 05.06.2018                                                                     Ing.  Jana Grlická

                                                                                                                          riaditeľka