Oznam pre návštevy

PLÁN  NÁVŠTEV

platný od 11. 10. 2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 04. 10. 2021, prijalo DD a DSS LUNA     v Brezne nasledovné podmienky pre návštevy v zariadení :

    1. Návštevu (dátum, hodinu, počet osôb, dĺžku trvania) je potrebné si vopred (min. 1 deň)                              telefonicky dohodnúť počas pracovných dní  ( Po – Pia )  od 8.00 hod. do 14.00 hod.                                na tel. čísle  048/6115677  alebo na  tel. čísle  0948148611.

   2. Návšteva, najviac 2 osoby u 1 klienta, môže trvať max. 1 hodinu v exteriéri.                                               Návšteva v interiéri výnimočne - max. 30 minút.                                                                                         (Po každej návšteve nasleduje dezinfekcia podľa plánu dezinfekcie).

    3. Odporúčaná frekvencia návštevy je 1x za týždeň. 

    4. Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú: 

       - plne očkovaní  (minimálne 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní                                  po jednodávkovej  vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie                            COVID-19 za posledných 180 dní), alebo                                                                                                   - testovaní (od odberu RT-PCR  testu neprešlo 72 hodín, od odberu Ag testu neprešlo 48 hodín),                   alebo                                                                                                                                                               - prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.                                                                      

  5. Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

- prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby návštevy -  v interiéri  - respirátorom  FFP2,

                                                                                                   -  v exteriéri - rúškom,

- pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,

- podrobiť sa meraniu telesnej teploty,

- vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,

- ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb. 

    6. Návštevy sú povolené len v exteriéri. V interiéri je možné  uskutočniť návštevy len na základe                    výnimky udelenej riaditeľom zariadenia (prijímateľ sociálnej služby v terminálnom štádiu a pod.). 

    7. Ak sa objavia príznaky ochorenia COVID-19 u návštevníka klienta do 2 dní po ukončenej                      návšteve, bezodkladne o tom informuje riaditeľku zariadenia na tel. č. 0903 889 412                              (v záujme ochrany zdravia klientov).

        ·         DD a DSS LUNA sa riadi rozhodnutiami RÚVZ v Banskej Bystrici. ktorý môže nariadiť miernejšie                   alebo prísnejšie opatrenia.

  Z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov bude DD a DSS LUNA tieto podmienky                pre návštevy priebežne aktualizovať  podľa aktuálnej situácie v zariadení i v okrese Brezno.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť

 V Brezne  07. 10. 2021  

__________________________________________


PLÁN  NÁVŠTEV

platný od 04. 10. 2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 04. 10. 2021, prijalo DD a DSS LUNA v Brezne nasledovné podmienky pre návštevy v zariadení :

    1. Návštevu (dátum, hodinu, počet osôb, dĺžku trvania) je potrebné si vopred (min. 1 deň)                              telefonicky dohodnúť počas pracovných dní  ( Po – Pia )  od 8.00 hod. do 14.00 hod.                                na tel. čísle  048/6115677  alebo na  tel. čísle  0948148611.

   2. Návšteva, najviac 2 osoby u 1 klienta, môže trvať max. 1 hodinu.                                                                (Po každej návšteve nasleduje dezinfekcia podľa plánu dezinfekcie).

    3. Odporúčaná frekvencia návštevy je 1x za týždeň. 

    4. Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú: 

       - plne očkovaní  (minimálne 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní                                  po jednodávkovej  vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie                            COVID-19 za posledných 180 dní), alebo                                                                                                   - testovaní (od odberu RT-PCR  testu neprešlo 72 hodín, od odberu Ag testu neprešlo 48 hodín),                   alebo                                                                                                                                                               - prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.                                                                      

  5. Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

- prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby návštevy -  v interiéri  - respirátorom  FFP2,

                                                                                                   -  v exteriéri - rúškom,

- pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,

- podrobiť sa meraniu telesnej teploty,

- vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,

- ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb. 

    6. Preferujú sa návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva uskutoční v interiéri, vždy len v určených,                    resp. vo vyhradených priestoroch. 

    7. Ak sa objavia príznaky ochorenia COVID-19 u návštevníka klienta do 2 dní po ukončenej                      návšteve, bezodkladne o tom informuje riaditeľku zariadenia na tel. č. 0903 889 412                              (v záujme ochrany zdravia klientov).

        ·         DD a DSS LUNA sa riadi rozhodnutiami RÚVZ v Banskej Bystrici. ktorý môže nariadiť miernejšie                   alebo prísnejšie opatrenia.

  Z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov bude DD a DSS LUNA tieto podmienky                pre návštevy priebežne aktualizovať  podľa aktuálnej situácie v zariadení i v okrese Brezno.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť

 V Brezne  04. 10. 2021  

__________________________________________


PLÁN  NÁVŠTEV

platný od 31.05.2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 17.05.2021, prijalo DD a DSS LUNA nasledovné podmienky pre umožnenie návštev:    

Návštevu je potrebné si dohodnúť počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.00 hod. na tel. čísle 048/6115677 alebo na mobilnom tel. čísle  0948148611.

 Návšteva najviac 2 osoby môže trvať max. 1hodinu. 

Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické            opatrenia :

o   prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej

 doby návštevy,

o    pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,

o    podrobiť sa meraniu telesnej teploty,

o    vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej   

 anamnéze,

o    ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia 

 sociálnych služieb  - v zmysle Postupov pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu, ktoré vydalo MPSVaR SR,

o    preferujú sa návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva uskutoční v interiéri, vždy len v určených priestoroch. 

  • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod., alebo potvrdením o prekonaní COVID-19  nie starším ako 180 dní, alebo potvrdením o kompletnom očkovaní  proti COVID - 19.

RÚVZ v B. Bystrici môže nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia, ktorými sú zariadenie a návštevy klientov povinné sa riadiť.

Tieto opatrenia bude  DD  a  DSS LUNA priebežne aktualizovať  podľa aktuálneho COVID AUTOMATu.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť!

 V Brezne   31.05.2021        

                   

------------------------------------------------------------

PLÁN  NÁVŠTEV

platný od 17.05.2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 17.05.2021, prijalo DD a DSS LUNA nasledovné podmienky pre umožnenie návštev:    

Návštevu je potrebné si dohodnúť počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.00 hod. na tel. čísle 048/6115677 alebo na mobilnom tel. čísle  0948148611.

 Návšteva najviac 2 osoby môže trvať max. 1hodinu. 

Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické            opatrenia :

o   prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej

 doby návštevy,

o    pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,

o    podrobiť sa meraniu telesnej teploty,

o    vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej   

 anamnéze,

o    ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia 

 sociálnych služieb  - v zmysle Postupov pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATu, ktoré vydalo MPSVaR SR,

o    preferujú sa návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva uskutoční v interiéri, vždy len v určených priestoroch. 

  • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., alebo potvrdením o prekonaní COVID-19  nie starším ako 180 dní, alebo potvrdením o kompletnom očkovaní  proti COVID - 19.

RÚVZ v B. Bystrici môže nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia, ktorými sú zariadenie a návštevy klientov povinné sa riadiť.

Tieto opatrenia bude  DD  a  DSS LUNA priebežne aktualizovať  podľa aktuálneho COVID AUTOMATu.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť!

 V Brezne   17.05.2021        

                   

------------------------------------------------------------

OZNAM PRE NÁVŠTEVY

V zmysle odporúčania plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19 oznamujeme, že od 19.04.2021 sú v DD a DSS LUNA povolené návštevy klientov za nasledovných podmienok:

  • Návštevu je potrebné si dohodnúť počas pracovných dní  od 7.30 hod. do 14.00 hod. na tel. na tel. čísle 048/6115677 alebo na mobilnom tel. čísle  0948148611.
  • Návšteva najviac 2 osoby môže trvať max. 1hodinu.
  •  Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia :

o   prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej

    doby návštevy,

o    pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,

o    podrobiť sa meraniu telesnej teploty,

o    vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej    

  anamnéze

o    ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia  

  sociálnych služieb.

  • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod. alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 podľa prílohy k Vyhláške ÚVZ SR č. 43/2020 V.v. SR.

Tieto opatrenia môže DD  a  DSS LUNA v prípade potreby zmeniť  z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov.

V Brezne   19.04.2021                           


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


V súlade s blížiacimi sa vianočnými sviatkami podávame nasledovné usmernenie ohľadom možných kontaktov rodiny s našimi prijímateľmi sociálnych služieb:

  

Naďalej  platí zákaz návštev v zariadení,

príbuzného si však môžu rodiny po splnení podmienok

zobrať na sviatky domov.

 

Výnimky, podmienky a pravidlá:

1.    Vo výnimočných prípadoch môže byť rodinnému príslušníkovi udelená výnimka na návštevu klienta  v zariadení, ktorá musí byť vopred schválená zamestnancami poverenými riaditeľkou zariadenia  uvedenými v bode 2.

2.    Po udelení výnimky si rodinný príslušník upresní termín a čas návštevy u vedúcej sociálno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. u sociálnych pracovníčiek Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611).

3.    Návšteva, ktorej bola udelená výnimka, môže byť realizovaná po preukázaní sa PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Trvanie návštevy je maximálne 1 hodina pri dodržaní pokynov personálu a platných protiepidemiologických opatrení.

4.    Prijímatelia sociálnej služby, ktorí prekonali COVID-19 môžu navštíviť  príbuzných počas vianočných sviatkov a po návrate do  zariadenia sa u nich nebudú uplatňovať žiadne protiepidemiologické opatrenia, okrem základných (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, nasadené rúško).

5.    Prijímatelia sociálnej služby, ktorí COVID-19 neprekonali a boli negatívni PCR testom môžu ísť počas vianočných sviatkov k príbuzným, no po návrate do DD a DSS LUNA ostanú v karanténe (5 až 10 dní). Následne budú v zariadení otestovaní Ag testami a podľa výsledku testu zaradení do štandardného režimu. 

Príbuzný, ktorý prevezme tohto klienta do domácej starostlivosti sa musí preukázať platným negatívnym testom (antigénový alebo PCR test) nie starším ako 48 hodín, resp. potvrdením, že v posledných 90 dňoch prekonal COVID-19.

 

Veríme, že sa všetci budeme správať zodpovedne,

budeme dodržiavať hore uvedené protiepidemiologické opatrenia tak,

aby sme čo najskôr odstránili bariéry sociálnych kontaktov medzi našimi prijímateľmi sociálnej služby a ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi.

 

V Brezne dňa 18.12.2020


-----------------------------------------------------------------


V zmysle záverov Krízového štábu BBSK z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 bol s účinnosťou

od 29.09.2020 (utorok)  

nariadený ZÁKAZ NÁVŠTEV

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK do odvolania, ktoré nastane po zlepšení celkovej pandemickej situácie v SR.
 Umožnenie návštev  v DD a DSS LUNA  od 15.06.2020

 – II. FÁZA

(podmienky a pravidlá ich priebehu)

 

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 15. júna 2020 DD a DSS LUNA v zmysle usmernenia Banskobystrického samosprávneho kraja k obnoveniu návštev  v zariadení a pobytu mimo zariadenia.

 

Podmienky a pravidlá návštev:

1.    Na návštevu klienta sa rodinný príslušník, príbuzný, známy môže nahlásiť telefonicky vedúcej sociáno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. sociálnym pracovníčkam Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611), alebo e-mailom na adresu: ddluna@ddlunadluna.sk, kde si dohodne dátum a čas návštevy.

2.    Návštevy v DD a DSS LUNA budú realizované denne od 9.00. hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod do 16.00 hod.

3.    Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby (staršie ako 15 rokov).

4.    Doba trvania návštevy je  do 60 minút.

5.   Pri vstupe do DD a DSS (vrátane vonkajších priestorov) sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Taktiež nebude umožnený vstup do zariadenia a do vonkajších priestorov ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, resp. je niektorý rodinný príslušník v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, alebo sa vrátil z krajiny s vysokým rizikom šírenia COVID-19.

6.    Pri vstupe do zariadenia si návštevníci dezinfikujú ruky, počas návštevy používajú návštevníci OOP – rúško  alebo inú vhodnú alternatívu prekrytia dýchacích ciest (šál, šatka).

7.    Návštevníci na recepcii zariadenia sa zapíšu do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

8.    Návštevníci realizujú návštevu  vo vonkajších a vnútorných vyhradených priestoroch zariadenia, alebo na izbe klienta vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, podľa usmernenia poverených pracovníkov DD a DSS LUNA.

9.    Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m.

10.  V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly a stoličky) vydezinfikujú.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikových skupín ( starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie dg., osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou ), alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

                                                  Milí návštevníci,

veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych.

                               Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení v DD a DSS LUNA bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

 

     Brezno, 15.6.2020                                                    Ing. Jana Grlická                                                                                                                                 riaditeľka DD a DSS LUNA          Umožnenie návštev v DD a DSS LUNA od 08.06.2020
                                          -  I. FÁZA 
                   (podmienky a pravidlá ich priebehu)

 

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 8. júna 2020

DD a DSS LUNA v zmysle usmernenia Banskobystrického samosprávneho kraja k postupnému

obnoveniu návštev v zariadení.

 

Podmienky a pravidlá návštev:

1.    Na návštevu klienta sa rodinný príslušník, príbuzný, známy môže nahlásiť telefonicky vedúcej sociáno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. sociálnym pracovníčkam Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611), alebo e-mailom na adresu: ddluna@ddlunadluna.sk, kde si dohodne dátum a čas návštevy.

2.    Návštevy v DD a DSS LUNA budú realizované denne od 9.00. hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod do 16.00 hod.

3.    Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby (staršie ako 15 rokov).

4.    Doba trvania návštevy je  do 30 minút.

5.    Pri vstupe do DD a DSS (vrátane vonkajších priestorov) sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Taktiež nebude umožnený vstup do zariadenia a do vonkajších priestorov ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, resp. je niektorý rodinný príslušník v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, alebo sa vrátil z krajiny s vysokým rizikom šírenia COVID-19.

6.    Pri vstupe do zariadenia si návštevníci dezinfikujú ruky, počas návštevy používajú návštevníci OOP – rúško  alebo inú vhodnú alternatívu prekrytia dýchacích ciest (šál, šatka).

7.    Návštevníci na recepcii zariadenia sa zapíšu do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

8.    Návštevníci realizujú návštevu  vo vonkajších a vnútorných vyhradených priestoroch zariadenia, alebo na izbe klienta vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, podľa usmernenia poverených pracovníkov DD a DSS LUNA.

9.    Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m.

10.  V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly a stoličky) vydezinfikujú.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikových skupín ( starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie dg., osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou ), alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

                                                  Milí návštevníci,

veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych.

                               Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení v DD a DSS LUNA bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

 

 

     Brezno, 5.6.2020                                                    Ing. Jana Grlická                                                                                                                                 riaditeľka DD a DSS LUNA