Úhrady za služby

Stanovenie úhrad za poskytované služby

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu súvisí s rozsahom odoberaných služieb stanovených v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecného záväzného nariadenia BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a jeho Dodatkov  stanovuje sa nasledovne:

s platnosťou od 01.09.2014

Odborné činnosti: § 5 ods. 1

stupeň odkázanosti

1. deň úhrada

30. dní úhrada

I.-II. stupeň odkázanosti

0,70 Eur

21,00 Eur

III. stupeň odkázanosti

1,00 Eur

30,00 Eur

IV. stupeň odkázanosti

1,80 Eur

54,00 Eur

V. stupeň odkázanosti

2,20 Eur

66,00 Eur

VI. stupeň odkázanosti

3,20 Eur

96,00 Eur

Obslužné činnosti: § 6 

Druh stravy

%

1 deň

30 dní

Raňajky

20%

0,69  Eur

20,70 Eur

Desiata

7%

0,2415  Eur

7,245 Eur

Obed

40%

1,38  Eur

41,40 Eur

Olovrant

7%

0,2415  Eur

7,245 Eur

Večera

26%

0,897  Eur

26,91 Eur

Spolu:

100%

3,45 Eur

103,50 Eur

 

Kombinácie jedál

1. deň

30. dní

R+O+V

2,967 Eur

89,01 Eur

R+O+Ol  alebo  R+Des.+O

2,3115 Eur

69,345 Eur

O+Ol+V

2,5185 Eur

75,555 Eur

 

§ 6b – Bývanie

1. deň úhrada

30. dní úhrada

1.izb.b.j.- sám

3,9172 Eur

117,5160 Eur

1.izb.b.j.- dvaja

2,0636 Eur

61,9080 Eur

2.izb.b.j.- väčšia + 30 % priechodnosť

2,8520 Eur

85,5600 Eur

2.izb.b.j.- menšia + 30 % priechodnosť

2,2018 Eur

66,0552 Eur

2.izb.b.j.- 3o väčšia - 2 bez priechodnosti

1,9534 Eur

58,6020 Eur

2.izb.b.j.- 3o menšia - 1 bez priechodnosti

2,5456 Eur

76,3680 Eur

Pri stanovení výšky úhrady v zmysle § 6b - za bývanie je rozhodujúci počet m2, ktoré užíva prijímateľ na bytovej jednotke, ktorú tvorí podlahová plocha izby a príslušenstva. Rozsah podlahovej plochy v našom zariadení je rôzny a pohybuje sa od 16,405 m2 do 32,81 m2 na jedného prijímateľa sociálnych služieb.

§ 6c

1. deň úhrada

30. dní úhrada

upratovanie

0,50 Eur

15,00 Eur

pranie, žehlenie bielizne

0,50 Eur

15,00 Eur

Ďalšie činnosti: § 7

§ 7 ďalšie činnosti

1. deň

30. dní

utváranie podmienok na záujmovú činnosť

0,01 Eur

0,30 Eur

preprava - v súlade s internou Smernicou a Kalkulačným listom

Iné činnosti: § 8

§ 8 iné činnosti

 

 

1 x nákup

donáška nákupov - podľa počtu nákupov

0,55 Eur

Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých boli služby prijímateľovi sociálnych služieb v danom mesiaci poskytované. Celková úhrada sa zaokrúhľuje matematickým zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta.

Názorné výpočty:

  • prijímateľ sociálnej služby -   má stanovený IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, odoberá stravu v kombinácii jedál – raňajky, obedy a večere, je umiestnený na 1 – izbovej bytovej jednotke a služby sa mu poskytujú 30 kalendárnych dní:

IV. stupeň odkázanosti:                                    1 deň x  1,80    Eur  =    54,- Eur

strava – raňajky, obedy a večere:                       1 deň x  2,967  Eur  =    89,01 Eur                 

ubytovanie – 1-izbová bytová jednotka – sám:     1 deň x  3,9172 Eur  =  117,516 Eur                       

upratovanie:                                                     1 deň x  0,50     Eur =    15,- Eur                             

pranie a žehlenie bielizne:                                 1 deň x  0,50,-   Eur =    15,- Eur         

utváranie podmienok na záujmovú činnosť:         1 deň x   0,01    Eur  =     0,30 Eur                       

                                                                                     ___________________

                                                                                       SPOLU:    290,83 Eur


  • prijímateľ sociálnej služby -   má stanovený VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, odoberá stravu v kombinácii jedál – raňajky, obedy a večere, je umiestnený na 1 – izbovej bytovej jednotke, ktorú obýva s druhým prijímateľom sociálnej služby a služby sa mu poskytujú 30 kalendárnych dní:

VI. stupeň odkázanosti:                                    1 deň x  3,20    Eur  =    96,- Eur

strava – raňajky, obedy a večere:                       1 deň x  2,967  Eur  =    89,01 Eur                  

ubytovanie – 1-izbová bytová jednotka – dvaja:    1 deň x  2,0636 Eur  =    61,908 Eur                

upratovanie:                                                     1 deň x  0,50     Eur =    15,- Eur  

pranie a žehlenie bielizne:                                 1 deň x  0,50,-   Eur =    15,- Eur  

utváranie podmienok na záujmovú činnosť:         1 deň x   0,01    Eur  =     0,30 Eur                        

                                                                                     ___________________

                                                                                       SPOLU:    277,22 Eur