Úhrady za služby

Stanovenie úhrad za poskytované služby

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu súvisí s rozsahom odoberaných služieb stanovených v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecného záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a jeho Dodatkov  stanovuje sa nasledovne:

s platnosťou od 01.02.2020

Odborné činnosti: § 5 ods. 1

ZpS -

stupeň odkázanosti

1. deň úhrada

30. dní úhrada

I. - IV. stupeň odkázanosti


2,00 Eur

60,00 Eur

V. stupeň odkázanosti

2,70 Eur

81,00 Eur

VI. stupeň odkázanosti

3,40 Eur

102,00 Eur

DSS -

stupeň odkázanosti

1. deň úhrada

30. dní úhrada

I. - III. stupeň odkázanosti

1,20 Eur

36,00 Eur

IV. stupeň odkázanosti

1,90 Eur

57,00 Eur

V. stupeň odkázanosti

2,60 Eur

78,00 Eur

VI. stupeň odkázanosti

3,30 Eur

99,00 Eur


Obslužné činnosti: § 6
 

Druh stravy

%

1 deň

30 dní

Raňajky

20%

0,72  Eur

21,60 Eur

Desiata

7%

0,2525  Eur

7,812 Eur

Obed

40%

1,44  Eur

44,64 Eur

Olovrant

7%

0,252  Eur

7,812 Eur

Večera

26%

0,936  Eur

29,016 Eur

Spolu:

100%

3,60 Eur

111,60 Eur

 


Kombinácie jedál

1. deň

30. dní

R+O+V

3,096 Eur

92,88 Eur

R+O+Ol  alebo  R+Des.+O

2,412 Eur

72,36 Eur

O+Ol+V

2,628 Eur

78,84 Eur

 


§ 6b – Bývanie

1. deň úhrada

30. dní úhrada

1.izb.b.j.- sám

5,9858 Eur

179,574 Eur

1.izb.b.j.- dvaja

3,1479 Eur

94,437 Eur

2.izb.b.j.- väčšia + 30 % priechodnosť

4,1805 Eur

125,415 Eur

2.izb.b.j.- menšia + 30 % priechodnosť

3,20526 Eur

96,1578 Eur

2.izb.b.j.- 3o väčšia - 2 bez priechodnosti

2,9124 Eur

87,372 Eur

2.izb.b.j.- 3o menšia - 1 bez priechodnosti

3,6507 Eur

109,521 Eur

Pri stanovení výšky úhrady v zmysle § 6b - za bývanie je rozhodujúci počet m2, ktoré užíva prijímateľ na bytovej jednotke, ktorú tvorí podlahová plocha izby a príslušenstva. Rozsah podlahovej plochy v našom zariadení je rôzny a pohybuje sa od 16,405 m2 do 32,81 m2 na jedného prijímateľa sociálnych služieb.

§ 6c

1. deň úhrada

30. dní úhrada

upratovanie

0,50 Eur

15,00 Eur

pranie, žehlenie bielizne

0,50 Eur

15,00 Eur

Ďalšie činnosti: § 7

§ 7 ďalšie činnosti

1. deň

30. dní

utváranie podmienok na záujmovú činnosť

0,01 Eur

0,30 Eur


Iné činnosti: § 8

§ 8 iné činnosti -

v súlade s internou smernicou 

 

1 x nákup

donáška nákupov - podľa počtu nákupov

0,55 Eur

Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné, ďalšie činnosti podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých boli služby prijímateľovi sociálnych služieb v danom mesiaci poskytované. Celková úhrada sa zaokrúhľuje matematickým zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta smerom nahor.

Názorné výpočty:

  • prijímateľ sociálnej služby  v ZpS -   má stanovený IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, odoberá stravu v kombinácii jedál – raňajky, obedy a večere, je umiestnený na 1 – izbovej bytovej jednotke a služby sa mu poskytujú 30 kalendárnych dní:

IV. stupeň odkázanosti:                                    1 deň x  2,00    Eur  =    60,- Eur

strava – raňajky, obedy a večere:                       1 deň x  3,096  Eur  =    92,88 Eur                 

ubytovanie – 1-izbová bytová jednotka – sám:     1 deň x  5,9858 Eur  =  179,574 Eur                       

upratovanie:                                                     1 deň x  0,50     Eur =    15,- Eur                             

pranie a žehlenie bielizne:                                 1 deň x  0,50,-   Eur =    15,- Eur         

utváranie podmienok na záujmovú činnosť:         1 deň x   0,01    Eur  =     0,30 Eur                       

                                                                                     ___________________

                                                                                       SPOLU:    362,75 Eur


  • prijímateľ sociálnej služby  v DSS -   má stanovený VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, odoberá stravu v kombinácii jedál – raňajky, obedy a večere, je umiestnený na 1 – izbovej bytovej jednotke, ktorú obýva s druhým prijímateľom sociálnej služby a služby sa mu poskytujú 30 kalendárnych dní:

VI. stupeň odkázanosti:                                    1 deň x  3,30    Eur  =    99,- Eur

strava – raňajky, obedy a večere:                       1 deň x  3,096  Eur  =    92,88 Eur                  

ubytovanie – 1-izbová bytová jednotka – dvaja:    1 deň x  3,1479 Eur  =    94,437 Eur                

upratovanie:                                                     1 deň x  0,50     Eur =    15,- Eur  

pranie a žehlenie bielizne:                                 1 deň x  0,50,-   Eur =    15,- Eur  

utváranie podmienok na záujmovú činnosť:         1 deň x   0,01    Eur  =     0,30 Eur                        

                                                                                     ___________________

                                                                                       SPOLU:    316,62 Eur