Čo poskytujeme


Žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby sú do zariadení sociálnych služieb prijímaní v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

            V Zariadení pre seniorov  (v DD)  sa poskytuje sociálna služba

a)      fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo

b)      fyzickej  osobe,  ktorá  dovŕšila  dôchodkový  vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 

Domove sociálnych služieb  sa poskytuje sociálna služba

týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je fyzická osoba
 
a)      odkázaná   na  pomoc  inej  fyzickej  osoby  a jej stupeň odkázanosti je najmenej V., alebo
 
b)      nevidiaca  alebo   prakticky  nevidiaca   a  jej   stupeň odkázanosti je najmenej III. 


Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba 

a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchospelota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.  

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vykonávame:

 • Odborné činnosti

                         poskytujeme - 

o pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

o sociálne poradenstvo

o     sociálna rehabilitácia

zabezpečujeme - 

o     ošetrovateľskú starostlivosť  

o     rozvoj pracovných zručností

                         poskytujeme -

o stravovanie

o ubytovanie

o    upratovanie

o    pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 • Ďalšie činnosti

utvárame - 

o podmienky na ďalšie činnosti - 

    -  záujmovú činnosť

  - úschova cenných vecí

poskytujeme - 

o    osobné vybavenie

zabezpečujeme -

o    záujmovú činnosť

o    donášky stravy

ODBORNÉ   ČINNOSTI

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby 

poskytujeme v závislosti od stanoveného stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v právoplatnom rozhodnutí a posudku o odkázanosti na sociálnu službu prijímateľa sociálnej služby.

Sociálne poradenstvo

je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Personál sociálno-zdravotného úseku poskytuje prijímateľom sociálnych služieb umiestneným v zariadení a ich rodinným príslušníkom sociálne poradenstvo rôzneho charakteru. Vybavuje osobnú agendu prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami (s ÚPSVaR, so súdmi, daňovými úradmi, so sociálnou poisťovňou, katastrálnym úradom, s poštou a pod.), pomáha prijímateľom i pri riešení ich problémov, podieľa sa na uspokojovaní potrieb s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Sociálna rehabilitácia

V rámci sociálnej rehabilitácie sa zameriavame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Venujeme sa i nácviku používania pomôcok, nácviku prác v domácnosti, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, ako aj sociálnej komunikácii.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry a opatrovateľky počas dvojzmennej a trojzmennej prevádzky.

Okrem ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom:

 • praktických lekárov v súlade so slobodnou voľbou prijímateľov sociálnych služieb,
 • odborných  lekárov, ktorí zabezpečujú odbornú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb v DD a DSS LUNA.

Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností  je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľa sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

Okrem rozvoja pracovných zručností zariadenie vytvára možnosti i pre pracovnú činnosť prijímateľov sociálnych služieb, ktorí prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vnútorných priestorov zariadenia a vonkajšieho areálu.

V zariadení organizujeme brigády podľa ročného obdobia – jarné upratovanie, okopávanie a vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, úprava zelene okolo zariadenia a pod.


OBSLUŽNÉ   ČINNOSTI


Stravovanie

Stravovanie sa v DD a DSS LUNA zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia.

 Členmi komisie sú:

 • vedúca prevádzkového úseku,
 • referent stravovania,
 • úseková sestra,
 • vedúca strediska,
 • dvaja zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb.

Prijímateľom sociálnych služieb DD a DSS LUNA poskytujeme stravovanie priamo v priestoroch jednej z budov zariadenia. Pripravuje  sa strava v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb.

V DD a DSS LUNA je možné odoberať stravu, ktorá sa skladá minimálne z kombinácie dvoch jedál, z ktorých jedno jedlo je obed alebo večera. 

Imobilným prijímateľom sociálnych služieb jedlo podávame priamo v bytových jednotkách, ktoré obývajú.

Ubytovanie

V budovách DD a DSS LUNA sa nachádzajú  jednoizbové a  dvojizbové bytové jednotky.

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje služby prijímateľom sociálnych služieb  v jednoizbových bytových jednotkách vybavených sektorovým nábytkom, váľandou (v prípade potreby polohovateľným lôžkom a nočným stolíkom), konferenčným stolíkom s dvomi fotelkami, kuchynským stolom a stoličkami, nočnou lampou. Súčasťou bytových jednotiek je kuchynský kút s elektrickým sporákom, špajzová skriňa. Na chodbičke, ktorá je vstupnou časťou do bytovej jednotky, sa nachádza sociálne zariadenie, tvorené kúpeľňou a toaletou. Uvedenú bytovú jednotku obýva 1 prijímateľ sociálnej služby, resp. 2 prijímatelia.

Ďalšia možnosť umiestnenia je v dvojizbových bytových jednotkách, ktoré pozostávajú z dvoch izieb – väčšej a menšej. Tieto obývajú každý prijímateľ sociálnej služby jednotlivo. Spoločne užívajú príslušenstvo – sociálne zariadenie a kuchynský kút.

Každá bytová jednotka je vybavená vlastným elektrickým meracím zariadením na odber elektrickej energie. Mesačné poplatky (odber elektrickej energie a prenájom elektrických hodín) si hradí každý prijímateľ sociálnej služby sám na základe uzatvorenej zmluvy s vybraným dodávateľom elektrickej energie.

Do zariadenia si prijímateľ sociálnej služby môže priniesť osobné veci, pamiatkové predmety (hodiny, obrazy, kvety), televízor, stolík pod televízor, rádio, rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnku, chladničku, hygienické potreby a pod. Lôžkoviny a posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie. Pokiaľ má prijímateľ sociálnej služby požiadavku doniesť si vlastnú bielizeň, je mu to umožnené.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

DD a DSS LUNA  prijímateľom sociálnych služieb poskytuje v rámci obslužných činností :

 • upratovanie,
 • posteľnú bielizeň, jej pranie a žehlenie,
 • pranie a žehlenie osobného šatstva,
 • údržbu a opravu osobného šatstva a posteľnej bielizne.

ĎALŠIE   ČINNOSTI

Utváranie podmienok  na zabezpečenie záujmovej činnosti

Kultúrnu činnosť pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravujú a organizujú pracovníčky sociálno-zdravotného úseku. V rámci tejto činnosti sa pravidelne počas celého roka organizujú rôzne akcie, o ktorých sú prijímatelia včas informovaní prostredníctvom informačnej tabule, alebo za pomoci dôverníkov z výboru obyvateľov, často krát priamo počas denných skupinových aktivít určených pre prijímateľov zariadenia.

Kultúrna činnosť pozostáva predovšetkým z kultúrnych programov, ktoré pripravujú deti z materských a základných škôl.

Priamo v spoločenskej miestnosti zariadenia sa organizujú rôzne posedenia spojené s hudbou na harmonike, spevom i tancom. 

V priebehu roka vyslovujeme gratulácie prijímateľom sociálnych služieb k ich životným jubileám.

Pri umiestnení do DD a DSS LUNA a s prijímateľmi sociálnych služieb vypracúva individuálny plán podľa ich záujmov, potrieb a možností.

Rešpektujeme a podporujeme rozvoj schopnosti, zručnosti a vedomosti prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti. 

V priestoroch zariadenia je knižnica, kde prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť čítať a vypožičať si literatúru podľa svojho výberu.

Zariadenie sociálnych služieb umožňuje prijímateľom sociálnych služieb aj uspokojenie v duchovnej oblasti. V religióznej miestnosti zariadenia prebiehajú dvakrát do týždňa rímskokatolícke sväté omše a jedenkrát mesačne evanjelické bohoslužby, na ktorých sa zúčastňujú aj starší občania mesta Brezna z blízkeho okolia. V prípade záujmu je možné vytvoriť  podmienky aj pre iné registrované náboženstvá.

Utváranie podmienok  na úschovu cenných vecí

DD a DSS LUNA poskytuje prijímateľom možnosť úschovy cenných vecí, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov, peňažnej hotovosti.

Donáška stravy

Pre čiastočne mobilných a imobilných prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečená donáška stravy priamo na bytové jednotky, ktoré obývajú.

Ċ
Anna Potkányová,
24. 9. 2018, 0:13
ĉ
Anna Potkányová,
29. 9. 2020, 7:59
ĉ
Anna Potkányová,
24. 9. 2018, 0:12