O násV zmysle záverov Krízového štábu BBSK z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 bol s účinnosťou

od 29.09.2020 (utorok)  

nariadený ZÁKAZ NÁVŠTEV

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK do odvolania, ktoré nastane po zlepšení celkovej pandemickej situácie v SR.
 Umožnenie návštev  v DD a DSS LUNA  od 15.06.2020

 – II. FÁZA

(podmienky a pravidlá ich priebehu)

 

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 15. júna 2020 DD a DSS LUNA v zmysle usmernenia Banskobystrického samosprávneho kraja k obnoveniu návštev  v zariadení a pobytu mimo zariadenia.

 

Podmienky a pravidlá návštev:

1.    Na návštevu klienta sa rodinný príslušník, príbuzný, známy môže nahlásiť telefonicky vedúcej sociáno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. sociálnym pracovníčkam Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611), alebo e-mailom na adresu: ddluna@ddlunadluna.sk, kde si dohodne dátum a čas návštevy.

2.    Návštevy v DD a DSS LUNA budú realizované denne od 9.00. hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod do 16.00 hod.

3.    Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby (staršie ako 15 rokov).

4.    Doba trvania návštevy je  do 60 minút.

5.   Pri vstupe do DD a DSS (vrátane vonkajších priestorov) sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Taktiež nebude umožnený vstup do zariadenia a do vonkajších priestorov ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, resp. je niektorý rodinný príslušník v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, alebo sa vrátil z krajiny s vysokým rizikom šírenia COVID-19.

6.    Pri vstupe do zariadenia si návštevníci dezinfikujú ruky, počas návštevy používajú návštevníci OOP – rúško  alebo inú vhodnú alternatívu prekrytia dýchacích ciest (šál, šatka).

7.    Návštevníci na recepcii zariadenia sa zapíšu do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

8.    Návštevníci realizujú návštevu  vo vonkajších a vnútorných vyhradených priestoroch zariadenia, alebo na izbe klienta vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, podľa usmernenia poverených pracovníkov DD a DSS LUNA.

9.    Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m.

10.  V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly a stoličky) vydezinfikujú.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikových skupín ( starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie dg., osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou ), alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

                                                  Milí návštevníci,

veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych.

                               Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení v DD a DSS LUNA bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

 

     Brezno, 15.6.2020                                                    Ing. Jana Grlická                                                                                                                                 riaditeľka DD a DSS LUNA          Umožnenie návštev v DD a DSS LUNA od 08.06.2020
                                          -  I. FÁZA 
                   (podmienky a pravidlá ich priebehu)

 

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 8. júna 2020

DD a DSS LUNA v zmysle usmernenia Banskobystrického samosprávneho kraja k postupnému

obnoveniu návštev v zariadení.

 

Podmienky a pravidlá návštev:

1.    Na návštevu klienta sa rodinný príslušník, príbuzný, známy môže nahlásiť telefonicky vedúcej sociáno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. sociálnym pracovníčkam Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611), alebo e-mailom na adresu: ddluna@ddlunadluna.sk, kde si dohodne dátum a čas návštevy.

2.    Návštevy v DD a DSS LUNA budú realizované denne od 9.00. hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod do 16.00 hod.

3.    Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby (staršie ako 15 rokov).

4.    Doba trvania návštevy je  do 30 minút.

5.    Pri vstupe do DD a DSS (vrátane vonkajších priestorov) sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Taktiež nebude umožnený vstup do zariadenia a do vonkajších priestorov ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, resp. je niektorý rodinný príslušník v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, alebo sa vrátil z krajiny s vysokým rizikom šírenia COVID-19.

6.    Pri vstupe do zariadenia si návštevníci dezinfikujú ruky, počas návštevy používajú návštevníci OOP – rúško  alebo inú vhodnú alternatívu prekrytia dýchacích ciest (šál, šatka).

7.    Návštevníci na recepcii zariadenia sa zapíšu do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

8.    Návštevníci realizujú návštevu  vo vonkajších a vnútorných vyhradených priestoroch zariadenia, alebo na izbe klienta vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, podľa usmernenia poverených pracovníkov DD a DSS LUNA.

9.    Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m.

10.  V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly a stoličky) vydezinfikujú.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikových skupín ( starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie dg., osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou ), alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

                                                  Milí návštevníci,

veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych.

                               Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení v DD a DSS LUNA bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

 

 

     Brezno, 5.6.2020                                                    Ing. Jana Grlická                                                                                                                                 riaditeľka DD a DSS LUNA

 _____________________________________________________________________________________


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA (DD a DSS LUNA) v Brezne je zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov ( s duševnými poruchami).

DD a DSS LUNA je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Predmetom činnosti nášho zariadenia je poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby - vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti. Naše zariadenie pozostáva z dvoch štvorposchodových budov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacím objektom. 

Kapacita zariadenia je 120 miest, z toho 90 miest pre občanov seniorov a 30 miest pre občanov – ťažko zdravotne postihnutých s ľahkými  duševnými poruchami.

DD a DSS je v prevádzke od 1. októbra 1991.

Zariadenie začínalo ako Domov penzión a postupne sa pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Na poskytovaní sociálnych služieb a skvalitňovaní života našich prijímateľov sociálnych služieb sa podieľa 65 zamestnancov.

Z celkového počtu zamestnancov je 36 odborných zamestnancov (v sociálno-zdravotnom úseku), ktorí zabezpečujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a v rámci záujmovej činnosti sa podieľajú na rozvoji telesných, psychických, sociálnych schopností a zručností našich prijímateľov sociálnych služieb, s prihliadnutím na ich individuálne záujmy a potreby.

Od 01.05.2011 je právnym nástupcom Špecializovaného zariadenia Kotva - DD a DSS LUNA. Stredisko ŠZ Kotva je samostatným strediskom s kapacitou 20 prijímateľov sociálnych služieb na celoročný pobyt a 2 miesta pre prijímateľov sociálnych služieb na ambulantnú formu. Prijímatelia sociálnych služieb sú dospelí muži, o ktorých sa stará 12,5 zamestnancov. Z uvedeného počtu je 11 odborných zamestnancov. 

Celé zariadenie je moderne a útulne zariadené, vytvára vysoký komfort a pohodlie domova. Zariadenie je rodinného typu.

Špecializované zariadenie je od DD a DSS LUNA vzdialené 3 km a od ruchu centra mesta Brezna 1 km, v mestskej časti Predné Hálny. Poloha zariadenia umožňuje rýchlu dostupnosť do mesta  aj do prírody, buď formou vychádzky alebo autobusovou dopravou.