O nás


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA (DD a DSS LUNA) v Brezne je zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov ( s duševnými poruchami).

DD a DSS LUNA je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Predmetom činnosti nášho zariadenia je poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby - vykonávanie odborných,  obslužných a ďalších činnosti. Naše zariadenie pozostáva z dvoch štvorposchodových budov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacím objektom. 

Kapacita zariadenia je 120 miest, z toho 60 miest pre občanov seniorov a 60 miest pre občanov – seniorov s ľahkými  duševnými poruchami.

DD a DSS je v prevádzke od 1. októbra 1991.

Zariadenie začínalo ako Domov penzión a postupne sa pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Na poskytovaní sociálnych služieb a skvalitňovaní života našich klientov sa podieľa 64 zamestnancov.

Z celkového počtu zamestnancov je 36 odborných zamestnancov (v sociálno-zdravotnom úseku), ktorí zabezpečujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a v rámci záujmovej činnosti sa podieľajú na rozvoji telesných, psychických, sociálnych schopností a zručností našich klientov, s prihliadnutím na ich individuálne záujmy a potreby.

Od 01.05.2011 bolo k DD a DSS LUNA pričlenené Špecializované zariadenie Kotva, ako samostatné stredisko, ktoré má kapacitu 20 klientov, ktorými sú dospelí muži. Pracuje v ňom 13 zamestnancov, z ktorých je 11 odborných. 

Celé zariadenie je moderne a útulne zariadené, vytvára vysoký komfort a pohodlie domova. Zariadenie je rodinného typu.

Špecializované zariadenie je od DD a DSS LUNA vzdialené 3 km a od ruchu centra mesta Brezna 1 km, v mestskej časti Predné Hálny. Poloha zariadenia umožňuje rýchlu dostupnosť do mesta aj do prírody, buď formou vychádzky alebo autobusovou dopravou.